Ser mejlet konstigt ut!? Klicka här för att se det i din webäasare


              
                                                                                                      Februari 2015


Kurser Våren 2015


Ekonomi för verksamhetsansvariga

Tid:  Fredag den 24 april  kl. 09.00-16.30 och fredag den 8 maj kl. 09.00-16.30Balanserat styrkort i hälso-och sjukvården

Tid:  Fredag den 24 april  kl. 09.00-16.30 och fredag den 8 maj kl. 09.00-16.30


Hur många komponenter blev det?
Teori och praktik avseende komponentavskrivning för kommunala anläggningstillgångar


Tid:  Torsdag den 7 maj
kl 09.00-16.30Ekonomi för kommunalteknikern – det du måste veta om redovisning på en teknisk förvaltning

Tid:  Torsdag den 21 maj  kl. 09.00-16.30

Ny PUCK till hösten
PUCK –Professionell uppdatering för ekonomer/controllers i kommuner och landsting –  är ett 10-dagars utbildningsprogram som vänder sig till högskoleutbildade ekonomer i kommuner och landsting (eller motsvarande) med kvalificerade arbetsuppgifter, och med behov av professionell uppdatering. PUCK fokuserar deltagarnas individuella kompetensutveckling och professionella nätverk och är inriktad mot nyheter och trender inom forskning och praktisk tillämpning avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommuner och landsting.

Läs mer om PUCK

Vinnare i KEFUs uppsatstävling

KEFUs pris på totalt 20 000 kronor för bästa uppsats inom kommunal ekonomi delas i år lika mellan två uppsatser.

Den ena av vinnaruppsatserna, Regionplaner i Skåne – Är regionplaner ett verktyg för hållbar samhällsutveckling i Skåne är skriven av Patrik Lundberg och Charlotte Olsson, avdelningen för Fastighets-vetenskap, Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola.Ett utdrag ur juryns motivering:

”I denna uppsats ställer uppsatsförfattarna sig frågan om regionplaner kan vara något för Skåne. Författarna konstaterar att en regionplan ger ett antal fördelar framför mellankommunala samarbeten. Framförallt då en starkare grund genom den juridiska anknytningen. För att realisera dessa ambitioner krävs förankring och deltagande från kommunerna och författarna tror dessutom att en lagändring krävs för att skapa större genomslagskraft. Författarna ställer sig dock frågande till om Skåne är ett tillräckligt homogent område för en regionplan.

Läs mer>

Lär sig kommunerna något av sina konkurrenter?

I vilken utsträckning utnyttjar kommunerna konkurrens för att utveckla sina egna verksamheter till att bli bättre och billigare? Det ska Hans Knutsson och Anna Thomasson ta reda på i ett nyligen påbörjat forskningsprojekt inom det nationella kommunforskningsprojektet (Natkom 2).

I debatten talas det mycket om privata alternativ i svensk välfärd och mycket handlar om valet mellan att bedriva verksamhet i privat eller offentlig regi och om hur vinster i välfärden ska hanteras.

– Men bland annat studier inom behavioural economics visar att våra bevekelsegrunder för att fatta beslut är ganska enkla och att vi ofta inte är så rationella som vi tror, säger Hans Knutsson. Vi kan låtsas ha perfekt information, men reagerar många gånger på impulser snarare än fattar väl övervägda beslut.

Läs mer>

Högst personligt:Tony Mufic

Färre nämnder till förmån för fullmäktigeberedningar och arbetsgrupper inom KS

Vid årsskiftet ansluter sig Ängelholm till skaran av ett sextiotal kommuner som har förändrat den politiska organisationen och som konsekvens av det förstnämnda även tjänstemannaorganisationen. Förändringen består av färre nämnder till förmån för fullmäktigeberedningar och arbetsgrupper inom Kommunstyrelsen. Beslutet om ny politisk organisation fattades i mars 2013 och beslutet om ny tjänstemannaorganisation fattades i juni 2014. Inget av besluten berörs av att en ny politisk majoritet tar vid i januari 2015.

Bakgrunden till beslutet består av flera delar och kan kategoriseras utifrån demokrati och verksamhetsförbättring. Politikerna vill vitalisera och föryngra politiken. Genom beredningar förväntas yngre politiker engagera sig kring ett inramat utvecklingsområde. Ett uppdrag i en fullmäktigeberedning skulle kunna innebära ett kortare åtagande än fyra år, vilket också skulle underlätta rekrytering av yngre politiker. Innehållsmässigt ska en fullmäktigeberedning arbeta med förbättringsområden, vara framtidsorienterade och om möjligt visionära.

Läs mer>

Modell för matchning i vården

I ett nytt KEFU-projekt ska en modell för vårdmatchning tas fram som ger bättre tillgänglighet, bättre koordinering och effektivare resursanvändning inom hälso- och sjukvården.

Projektet kommer att utföras av universitetsadjunkt Catharina Wingner Leifland och docent Lars Nordgren vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap i Helsingborg och en första etapp beräknas vara klar i början av 2016.

Bakgrunden är att Sverige har sämre tillgänglighet i vården än i många jämförbara länder. I Norden ligger vi sämst till när det gäller väntetider.

– Det saknas en klar och heltäckande översikt över utbudet av de tjänster som kan utföras, vilken kompetens som finns och var den finns, säger Lars Nordgren. Varken den som remitterar eller patienten känner fullt ut till vilka vårdalternativ som finns.

Läs mer>

Stort projekt om vetenskap och beprövad erfarenhet

Charlotta Levay, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, kommer att medverka i ett stort internationellt och tvärvetenskaplig forskningsprojekt som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond .

– För mig kan detta sägas vara en fortsättning på mitt KEFU-projekt, där jag gör en jämförande studie av svenska nationella kvalitetsregister och motsvarande register i USA, fast från en annan vinkel, säger Charlotta Levay, som under senare år har forskat och skrivit mycket om kvalitets-register i olika sammanhang.

Det nya forskningsprogrammet, som startar 2015, leds av Nils Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och tidigare professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet.

– I detta projekt ska vi från flera olika håll och perspektiv analysera vad vetenskap och beprövad erfarenhet betyder och hur man kan fatta beslut utifrån dessa begrepp.

Läs mer>

.


Nytt från KEFU nu enbart i digitalt format
Under hösten 2014 började vi gradvis att gå gå över till att distribuera nytt från KEFU i digital form. Under övergångsperioden trycktes även nyhetbladet och skickades ut till alla prenumereanter precis som tidigare. Från och med detta nummer kommer vårt nyhetblad dock enbart att skickas ut digitalt. 


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Box 7080, 220 0 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20
www-kefu.se