Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att läsa det i din webbläsare!

 

Studie av etik och väntetider i vården vinner årets uppsatsprisFör läsåret 2016/2017 går KEFUS uppsatspris till Linn Mattisson för uppsatsen: Ethics and Waiting Times – Incorporating theories of justice in an analysis of health care waiting times in Sweden. Linn Mattisson, som studerar nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, tog emot priset i samband med ett KEFU-seminarium.

Styrelsens motivering lyder:

Hur skattemedel skall fördelas och prioriteras inom den offentligt finansierade välfärden är en ständigt aktuell fråga. I denna vinnande uppsats riktar författaren intresset mot hur väntetider används för att fördela och prioritera hälso- och sjukvårdens resurser. Mer precist riktar författaren sitt intresse mot hur olika teorier om rättvisa och etiska principer kan användas för utformning av vårdens väntetider.
I uppsatsens empiriska analyser görs med hjälp av uppsatsens teoretiska referensram olika skärningar av månatlig data på väntetider från Sveriges landsting/regioner mellan 2011-2017.

 

Läs mer

Fullsatt KEFU-seminarium om skolans framtid

talare skolseminarium
Fr v. Skolkommissionens ordförande Jan-Erik Gustafsson, Skolledarförbundets ordförande  Matz Nilsson och Sten-Bertil Olsson, författare till avhandling om gymnasiemarknader.

Den 4 december hölls ett KEFU-seminarium om skolmarknaderna och dess effekter samt de tankar och förslag som Skolkostnadsutredningen och Skolkommissionen har lagt fram.  Seminariet filmades och kan ses i sin helhet på YouTube.  (Länkar till filmerna finns här, Del 1 och del 2)

Det fullsatta seminariet inleddes av Sten-Bertil Olsson, tidigare skoldirektör i Lunds kommun, som har skrivit en doktorsavhandling om reglering och dess effekter på de regionala och lokala gymnasiemarknaderna efter friskolereformen införande.

Sten-Beril Olsson underströk att välfärdsmarknaderna är en helt annan typ av marknad än de traditionella marknaderna, de är så kallade kvasimarknader där det är det offentliga som står för finansieringen, inte ”kunden”, och att Inget annat land har drivit marknadstänkandet på skolområdet lika långt som Sverige.

Läs mer

Högst personligt:
Lyssna mer på vad forskningen har att säga!
 
TN
Maria Holm, tillförordnad utbildningsdirektör, Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad

Jag hade nog inte räknat med att jag skulle komma att jobba i en kommun när jag i sinom tid läste internationell ekonomi i Lund. Men efter några år i den privata sektorn kom jag 1994 till Helsingborgs stad och här har jag jobbat med skol- och fritidsfrågor sedan 1999. Jag har alltid haft ett starkt samhällsengagemang och trivs fantastiskt bra med att arbeta med dessa viktiga frågor.

Idag har jag förmånen att som biträdande utbildningsdirektör få vara med och leda en av Sveriges största förvaltningar – skol och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad med över 4000 anställda och knappt fyra miljarder i omslutning. Vi har för övrigt förhållandevis många ekonomer på vår förvaltning som arbetar med uppgifter som kanske inte är klassiska ekonomuppgifter och jag tror att fler ekonomer kommer att upptäcka att det är intressant att arbeta med skolfrågor.

Men skolan står inför en rad stora utmaningar. Den största är kanske måluppfyllelsen.


Läs mer

Varumärkesorientering i offentlig sektor

Stina M
Jon Bertilsson och Jems Rensstam ledde KEFU-seminariet om kommunernas varumärkesarbete.

Offentliga organisationer har på senare år börjat tala mera och mer om vikten av att ha ett starkt varumärke. Jon Bertilsson, Jens Rennstam och Katie Sullivan har med hjälp av forskningsmedel från KEFU genomfört ett pilotprojekt i två skånska kommuner och en amerikansk kommun av hur och varför de ägnar sig åt varumärkesarbete. Denna pilotstudie har nu utmynnat i ett stort anslag från Handelsbankens forskningsstiftelse för ytterligare tre års forskning.

Några av de preliminära insikterna från denna studie presenterades den 7 december vid ett KEFU-seminarium, där deltagarna också fick diskutera och komma med synpunkter på det kommunala varumärkesarbetet.

Under seminariet tog Jon Bertilsson och Jens Rennstam bland annat upp några av de potentiella problem och konflikter som kan finnas med varumärkesorientering i offentliga organisationer. Till exempel att varumärkning bygger på att reducera komplexitet medan det offentliga uppdraget många gånger är väldigt komplext.


Läs mer

Nytt KEFU-projekt
Hur ser kommunernas beredskap ut när det gäller IT-säkerhet?

Viking
Anna Thomasson

På senare tid har det fler och fler fått upp ögonen för hur sårbart vårt samhälle är när det gäller digitala tjänster och funktioner. Men hur ser kommunernas krisberedskap ut när det gäller IT-säkerhet och bredbandsförsörjning? Det ska Anna Thomasson undersöka i en kommande KEFU-finansierad studie.

Studien syftar även till att undersöka vilka förutsättningar olika kommuner har att arbeta med krisledning i förebyggande syfte, om förutsättningar för att arbeta med krishantering skiljer sig åt mellan kommuner och i så fall vad den skillnaden beror på.

För detta ändamål kommer Anna Thomasson att göra en kunskapsinvestering och kartläggning av hur det ser ut i Skånska kommuner vad det gäller bredbansförsörjningen och vilka aktörer man samarbetar med. Framförallt är tanken att skapa en bild av hur krisberedskapen ser ut i kommuner, stora som små, när det gäller internet och IT-tjänster samt hur väl kommunerna efterlever den lagstiftning som finns på området.
Läs mer
Nytt KEFU-projekt
Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Robert Wenglén
Niklas Sandell och Jörgen Carlsson, två av deltagtarna i det nya KEFU-projektet

Kommunala bolag har funnits länge, de existerade redan på 1800-talet, men antalet har på senare tid ökat snabbt. Idag finns närmare 1800 kommunala bolag, vilket är nära 500 fler än i början av 2000-talet.

Fastigheter, energi, avfall och vatten är de verksamheter som i störst utsträckning har bolagiserats i de svenska kommunerna, men de kommunala bolagen är spridda över en lång rad verksamhetsområden. Även traditionellt skattefinansierade verksamheter har bolagiserats. I takt med ett ökat samverkansbehov har också andra organisationsformer än aktiebolag, såsom kommunalförbund, adderats till den kommunala organisationskartan.

Som motiv till alternativa organisationsformer än den rena nämnds- och förvaltningsorganisationen lyfts normalt effektivitetsargumenten fram. Det kan handla om kortare beslutsvägar, tydligare resultatansvar och större finansiell flexibilitet samt kostnadseffektivitet och kompetenssäkring genom samverkanLäs mer
Nytt KEFU-projekt
Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor

CB
Christine Blomquist är en av de  medverkande i KEFU-projektet

Offentlig sektor står inför allt större praktiska utmaningar för sin nuvarande och framtida talangförsörjning. Behoven av offentliga tjänster ökar medan de ekonomiska förutsättningarna begränsas med kostnadsbesparingar och en omfattande generationsväxling. Hur ska då offentliga organisationer lyckas attrahera, behålla och utveckla bättre talanger för att klara verksamheterna?

Det är den övergripande frågan i ett nytt KEFU–finansierat forskningsprojekt med fil dr Christine Blomquist och professor Rikard Larsson som deltagare.
 

Forskning visar att i den privata sektorn finns ett allt mer etablerat huvudspår där så kallat talent management är HRs ansvar. Samtidigt har ett annat spår börjat synas med det betydligt mindre studerade och utvecklade talangledarskapet som ingår i linjechefers ansvar

Studiens syfte är att undersöka några större skånska offentliga organisationers talangförsörjning och i vilken utsträckning talangförsörjning sker genom HR-drivet talent management jämfört med talangledarskap via linjechefer.


Läs mer

gj

Kurser våren 2018

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Medverkande: Caroline Hellström, Mikael Hellström och Ulf Ramberg, Företagsekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tid och plats meddelas senare


God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Medverkande: Thorbjörn Tagesson, Linköpings universitet

Tid och plats meddelas senare

Seminarier våren 2018

Välfärdsstat, tillit och migration

Medverkande: Andreas Bergh, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tid och plats meddelas senare


Erfarenheter från styrning av svensk och internationell primärvård

Medverkande:Martin Roland, Emeritus Professor of Health Services Research at the University of Cambridge, Anders Anell, professor, Lunds universitet och Fredrik Lennartsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne

Tid och plats meddelas senare


Utvärdering av primärvården i egen regi

Medverkande:Anders Anell, Företagsekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet,samt inbjudna gäster

Tid och plats meddelas senare


Internationell utblick

Medverkande:Irvine Lapsley,University of Edinburgh Business School

Tid och plats meddelas senare

LSS


Medverkande:Hans Knutsson, Företagsekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tid och plats meddelas senare


KEFU-dagen – Demokratins utmaningar

Tid och plats meddelas senare

 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se