Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att läsa det i din webbläsare!

April 2015
Värdet av medicinsk revision i primärvården

Hur väl fungerar medicinsk revision som komplement till den uppföljning som baseras på information i register för att följa upp hur resurserna används i primärvården? Det ska Anna Häger Glenngård undersöka i ett nytt KEFU-projekt.

Region Skåne var först i Sverige med att införa systematisk medicinsk revision av samtliga vårdgivare i primärvården. Här har medicinska revisorer löpande följt utvecklingen hos alla vårdgivare som ingår i hälsovalet sedan detta infördes 2009. Det är också erfarenheterna från Region Skåne som speciellt kommer att studeras i projektet.

Läs mer

Hur ser det ut med sammanställd redovisning i kommunerna?

Företagsekonomerna Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell vid Ekonomihögskolan i Lund ska i ett nytt KEFU-projekt undersöka hur det egentligen är ställt med den sammanställda redovisningen i kommunerna.

Den sammanställda redovisningens (koncernredovisningens) syfte är att ge en helhetssyn på kommunens verksamhet och ekonomi och en organisationsneutral redovisning för att det ska kunna göras meningsfulla jämförelser av hur kommunerna sköter sin ekonomi.

Läs mer

Samordnarroll faller mellan stolarna

Högst personligt:

När jag började forska om offentlig förvaltning för 15 år sedan lade jag märke till en kategori anställda som jag aldrig hade hört talas om: samordnarna. På den tiden var det EU-samordnare. De skulle arbeta tvärsektoriellt med EU-frågor i kommunerna. De föreföll oftast vara rätt unga, välutbildade kvinnor.

Idag är gruppen av samordnare stor, även om de allt oftare kallas "strateger".

Läs mer

Jobbar i gränslandet mellan akademi och praktik för att få en bättre kollektivtrafik

John Hultén är sedan årsskiftet ny centrumföreståndare för K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik – som har sin hemvist på Medicon Village i Lund. K2 står för "kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik" och är en nationell forskningssatsning för att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som att medel för att utveckla hållbara storstadsområden.

Läs mer

Kunskapsseminarium om ersättningsmodeller i offentlig verksamhet

Civilminister Ardalan Shekarabi har arrangerat en rad regionala kunskapsseminarier under namnet "Ny styrning av välfärden - bortom New Public Management" för att ta del av kunskap och synpunkter från forskare, fackliga företrädare och arbetsgivare.

Ett av dessa seminarier hölls på Ekonomihögskolan i Lund i slutet av januari. Här var temat ersättningsmodeller offentlig verksamhet och hur dessa modeller verkar styrande.

Läs mer


KEFU-dagen 2015 – Politikens styrning och realisering

28 maj, kl 09.00-16.30

De senaste decenniernas reformarbete under etiketten New Public Management har i hög utsträckning ändrat verksamhetsförutsättningarna i den offentliga sektorn och därmed också möjligheterna att utöva politisk styrning och ledarskap. En del av dessa förändringar har varit av godo och alldeles nödvändiga, medan andra har tagit arbetet med välfärden på stundtals mycket påtagliga irrfärder.

Som vanligt erbjuder dagen lite olika perspektiv på temat med en blandning från såväl praktik som akademi. Några av de inbjudna talarna är:
•    Gunnar Wetterberg
•    Jenny Madestam
•    Anne-Marie Pålsson
•    Anders Forsell

Läs mer

Anmälan kan göras här


 
   

Kurser

Ekonomi för verksamhetsansvariga
Tid: Fredag den 24 april kl. 09.00-16.30 och fredag den 8 maj kl. 09.00-16.30

Balanserat styrkort i hälso-och sjukvården
Tid: Tisdag den 28 april kl. 09.00-16.30 och fredag den 8 maj kl. 09.00-16.30

Hur många komponenter blev det?
Teori och praktik avseende komponentavskrivning för kommunala anläggningstillgångar

Tid: Torsdag den 7 maj kl 09.00-16.30

Ekonomi för kommunalteknikern – det du måste veta om redovisning på en teknisk förvaltning
Tid: Torsdag den 21 maj kl. 09.00-16.30


Seminarier

Processorienterad ekonomistyrning
Tid: Onsdag den 25 mars kl. 13.30 – 16.30

Sociala investeringar – exemplet Norrköping
Tid: Torsdag den 16 april kl. 13.30 – 16.30

Reaktioner på skolnedläggningar och andra förändringar i kommunala skolorganisationer
Tid: Torsdag den 23 april kl. 13.30 – 16.30

KEFU-dagen:
Politikens styrning och realisering

Tid: Torsdag den 28 maj kl. 13.00 – 16.30


Ny PUCK till hösten

PUCK –Professionell uppdatering för ekonomer/controllers i kommuner och landsting – är ett 10-dagars utbildningsprogram som vänder sig till högskoleutbildade ekonomer i kommuner och landsting (eller motsvarande) med kvalificerade arbetsuppgifter, och med behov av professionell uppdatering. PUCK fokuserar deltagarnas individuella kompetensutveckling och professionella nätverk och är inriktad mot nyheter och trender inom forskning och praktisk tillämpning avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommuner och landsting.

Läs mer om PUCK

 

Nytt från KEFU nu enbart i digitalt format
Under hösten 2014 började vi gradvis att gå över till att distribuera nytt från KEFU i digital form. Under övergångsperioden trycktes även nyhetsbladet och skickades ut till alla prenumereanter precis som tidigare. Från och med detta nummer kommer vårt nyhetblad dock enbart att skickas ut digitalt.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se