Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att läsa det i din webbläsare!

 
December2015
Stora brister i den sammanställda redovisningen
 
Niklas Sandell och Mattias Haraldsson

Kommunerna tillmäter inte den sammanställda redovisningen någon särskilt stor betydelse. Och kvaliteten på den sammanställda redovisningen i kommunerna är också bristfällig. Det är några av slutsatserna av ett KEFU-projekt där man kartlagt de skånska kommunernas årsredovisningar .

Projektet har genomförts av företagsekonomerna Jörgen Carlsson, Shirley Chen Ye Ekström, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell. De har gått igenom alla svenska kommuners årsredovisningar 2014, men den första delrapporten, som kommer lagom till jul, behandlar enbart Skåne. Den fullständiga rapporten kommer till våren.

Den sammanställda redovisningen (motsvarigheten till koncernredovisningen) kan sägas utgå från den traditionella förvaltningsorganisationen där man sedan kopplar på de kommunala bolagen, kommunalförbund och andra samarbetsorganisationer för att kunna ge en helhetsbild av kommunens verksamhet och ekonomi.


Läs mer

"Kommunpolitiken känns väldigt närvarande"

Dalia Mukhtar-Landgren

Presentation av forskare i KEFUs nätverk

Dalia Mukhtar-Landgren är lektor vid Statvetenskapliga institutionen i Lund och hennes forskningsintressen kretsar mycket kring stadsplanering, kommunal utveckling och projekt i offentlig förvaltning.  Hon har också undervisat på alla nivåer i kurser om svensk politik och förvaltning.

– Jag har varit intresserad av politik sedan barndomen, det pratade alltid politik hemma när jag växte upp, och jag har också länge varit politiskt engagerad även om jag inte engagerat mig partipolitiskt, säger Dalia Mukhtar-Landgren. Jag började senare också intressera mig för kommuner eftersom de påverkar människors vardag i högsta grad, såväl den fysiska miljön som vård, omsorg och allt annat som bedrivs i kommunal regi.

Som student var det politisk filosofi som var huvudintresset och hon tog en magisterexamen i statvetenskap i Lund. Härefter började hon jobba i Malmö stad som planeringssekreterare i Rosengård.

Läs mer

Skolans kompensatoriska uppdrag en gigantisk utmaning

Jonas Åkesson

Högst personligt:
Jonas Åkesson, Skolchef, Tomelilla kommun

Jag tänker resonera lite kring skolans kompensatoriska uppdrag sett från en skolchefs horisont. Enligt Skollagen har skolan ett ”kompensatoriskt uppdrag” vilket innebär att skolan med extra ska stöd kompensera elever som kommer från familjer utan studievana.

Jag börjar med att beskriva hur förutsättningarna kan se ut för en kommun av Tomelillas karaktär. Vi är ca 13 000 invånare. Andelen personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år är 13,6 % medan rikssnittet är 25,1 %. För övriga Skånekommuner är andelen 45,2 %. Allt enligt 2014 års siffror.

Meritvärdet för de nior som gick ut vårterminen 2014 var i genomsnitt 188 p. Av dessa elever har 55 % föräldrar med icke eftergymnasial utbildning och 45 % av eleverna har föräldrar med eftergymnasial utbildning.

Läs mer

Färdigt program för PUCK 2016

Robert Wenglén

Den nya och omarbetade versionen av PUCK – Professionell uppdatering för ekonomer/controller i kommuner och landsting och kommuner–  startar den 17 mars med det första av fem tvådagarsinternat på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

– Nytt är bland annat att vi kommer att arbeta närmare politiker och förvaltningschefer för att förstå deras perspektiv på ekonomens arbete, säger Robert Wenglén (bilden ovan), som ansvarar för det internat som behandlar verksamhets- och teamperspektiven.

Kursen har tre teman: Projektstart och omvärldsanalys, ekonomen och dess roller samt ekonomen i ledningsarbete.

Under det första temat görs en framåtblick för att se vad som är på gång inom den kommunala världen och dess kontext. Här inleds också det arbete med en projektrapport som kommer att löpa längs hela programmet.

Läs mer

Uppsats om komponentavskrivning tog hem priset

Uppsatsvinnare 2015

Det är i år trettionde gången KEFU delar ut ett pris för uppsatser inom kommunal ekonomi. Priset på 20 000 kronor gick till uppsatsen ”Konsekvenser av komponentavskrivningar inom kommunal redovisning - En fallstudie av Malmö stad och dess internprissättning”, författad av Gustaf Arlid och Hanna Tengeborg vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

I uppsatsen undersöker författarna vilka konsekvenser en implementering av komponentansatsen kan leda till med hjälp av en fallstudie av Malmö stad och deras arbete med komponentavskrivningar. Uppsatsen fokuserar främst på att undersöka huruvida internprissättningen för uthyrning av lokaler kan komma att påverkas av RKR:s rekommendation att implementera komponentavskrivningar inom kommunal verksamhet.Läs mer
Hur indikatorer på kvalitet och effektivitet kan användas till annat än ekonomisk styrning
Anders Anell


Anders Anell har nyligen kommit ut med en KEFU-rapport där han studerar hur uppföljning av kvalitetsindikatorer inom RCC syd kan användas för att åstadkomma bästa möjliga utvecklingskraft inom cancervården. Rapporten bygger delvis vidare på en tidigare KEFU-rapport om styrning i vården genom uppföljning av indikatorer. I den rapporten konstateras att indikatorerna inte är tillräckligt bra för att kopplas till ekonomiska incitament, utan företrädelsevis används klokast för annan typ av styrning.

De svenska kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvård har länge använts för forskning och kliniskt förbättringsarbete inom de medicinska professionerna. Under det senaste decenniet har dock användningen av informationen i registren delvis förändrats till att även användas för övergripande styrning. Inom landstingen har indikatorer ofta kopplats till ekonomiska belöningar eller sanktioner.


Läs mer

 
   

Kurser  våren 2016

Hur många komponenter blev det?
Teori och praktik avseende komponentavskrivning för kommunala anläggningstillgångar

Tid och plats meddelas senare

Ekonomi för verksamhetsansvariga
Tid och plats meddelas senare

Koncernredovisning i kommuner (sammanställd redovisning)
Tid och plats meddelas senare


Seminarier våren 2016

Mellanrummet
Med Jan Sturesson

Tid och plats meddelas senare

Utvärdering av vårdval
Med Anders Anell

Tid och plats meddelas senare

Hur omvandlas valmanifest till styrbar politik?
Med Leif Jonsson

Tid och plats meddelas senare

Erfarenheter av medicinsk revision i Region Skåne

Tid och plats meddelas senare

Sammanställd redovisning – hur gör svenska kommuner?
Med Niklas Sandell och Jörgen Carlsson

Tid och plats meddelas senare

KEFU-dagen 2016

Tid och plats meddelas senare


 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se