Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att läsa det i din webbläsare!

 
Juni 2016
Integrationen belyst ur flera olika perspektiv på årets KEFU-dag

Professor
Dick Harrisson talade om  invandringens betydelse för det moderna Sveriges framväxt.

Temat för årets KEFU-dag, som hölls den 2 juni i ett soligt Lund, var ”Tänk om integrationen” och moderatorn Johan Wester lotsade intresserat och engagerat både medverkande talare och publiken genom dagens välfyllda program.

Först ut var Dick Harrisson, professor i historia vid Lunds universitet, som gav en rad exempel på hur mycket invandringen genom århundraden betytt för Sveriges utveckling.

Han berättade bland annat att området runt Sjöbo befolkades av vender, eller nordpolacker, i slutet av vikingatiden och att denna befolkning kom att utgöra Sjöbos urbefolkning. Ett faktum Harrisson menar helt har glömts bort eftersom det inte riktigt passar in i mångas bild av hembygden och vad som är ursprungligt.

Han nämnde också invandringsvågen som inföll från mitten av 1200-talet och framåt, då väldigt många tyskar flyttade till Sverige för att bland annat verka som myntare, hantverkare, köpmän, fogdar och präster. Tyska invandare fick sedan under flera hundra år en enorm betydelse för det svenska kungariket. 


Läs mer

Mer byråkratisering när storstäderna växer


Mikel Hellström (t.v) och Ulf Ramberg

Antalet invånare i Stockholm, Göteborg och Malmö stiger kraftigt. I en ny rapport beskriver Mikael Hellström och Ulf Ramberg (KEFU och företagsekonomiska institutionen i Lund) vilka kapacitetsutmaningar detta innebär och analyserar på vilket sätt städernas styrning påverkats av dessa kapacitetsutmaningar.

Projektet ingår i det nationella kommunforskningsprogrammet Natkom 2, som varit inriktat på forskning om kommunal resursanpassning och verksamhetsutveckling och som nu är inne i sin slutfas.

– Det har varit ett roligt och spännande projekt där vi har lärt oss mycket, säger Ulf Ramberg. Vår förhoppning är också att politiker och tjänstemän i andra kommuner än storstäderna kan finna rapporten intressant.

I studien framkommer att det visserligen finns likheter mellan hur storstäderna arbetar med sina kapacitetsutmaningar, men också att städerna brottas med lite olika problem och att åtgärderna för att komma tillrätta med dessa varierar med städernas olika styrförutsättningar.


Läs mer

Högst personligt:
Är det någon skillnad – egentligen?


Lise Bröndum, ekonomidirektör, Lunds universitet

Hur stor är skillnaden egentligen mellan statlig och kommunal ekonomistyrning och kultur? En liten betraktelse följer nedan från en som ”bytt sida”.

För sex år sedan fattade jag beslutet att efter 29 år i den kommunala sektorn byta bransch till staten och myndighetsvärlden, närmare bestämt som ekonomidirektör på Lunds universitet.

Jag hade jobbat i olika kommuner med ekonomifrågor, de flesta av alla 29 åren som ekonomichef, med alla de frågor som kan dyka upp på en kommunal ekonoms/ekonomichefs bord. Jag hade ett stort och spännande nätverk och kände mig som fisken i vattnet i de flesta sammanhang.

De två sista kommunala åren var jag chef för Gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv och lämnade därmed ekonomens värld. Det sistnämnda jobbet var mycket spännande och intressant, även det på sätt och vis ett branschbyte. Att jag redan efter två år beslöt lämna det uppdraget berodde på att både nedgången av antalet gymnasieungdomar och det fria valet att välja gymnasieskola slog igenom med full kraft i Eslöv.

Läs mer

Oftast bristande kvalitet på särredovisningen av kommunernas tekniska verksamheter


Mattias Haraldsson är verksam vid företagsekonomiska institionen, Ekonomihögskolan i Lund.

I sin nyligen framlagda doktorsavhandling behandlar Mattias Haraldsson redovisningspraxis och revision inom kommunal renhållning och vatten- och avloppsverksamhet. Här framkommer bland annat att rapporteringen generellt håller ganska låg kvalitet och att den dessutom ser väldigt olika ut runt om i landet.

– Det är viktigt att man som medborgare och abonnent kan följa upp hur kommunerna sätter sina priser utifrån sina kostnader, så att dessa inte gör en vinst på monopolkundernas bekostnad, säger Mattias Haraldsson. Därför behövs en särredovisning av deras ekonomi och jag har i avhandlingen studerat hur man arbetar med detta, hur man följer normeringen och hur transparent redovisningen är.

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med fyra artiklar, där de tre första ur olika infallsvinklar behandlar redovisningen av kommunernas avgiftsfinansierade tekniska verksamheter, medan den fjärde artikeln handlar om skillnader i hur mycket resurser som rent allmänt läggs på kommunal revison i de svenska kommunerna.
Läs mer

Innovationskurs för ledare inom kollektivtrafiken
Robert Wenglén
Helena Svensson är utbildningskoordinator på K2 i Lund och kontakpersson för den nya kursen.

En ökad innovationskraft anses viktig för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta att utvecklas och bli mer attraktiv. Men kollektivtrafikbranschen har hittills inte riktigt tagit till sig forskningsresultat och utnyttjat spjutspetsutveckling i samma utsträckning som många andra branscher.

I oktober startar därför en kurs för beslutsfattare inom kollektivtrafiken som syftar till att ge deltagarna just sådana kunskaper och insikter som kan stimulera till innovation.

– Genom inspirerande föreläsningar och workshops kommer deltagarna att bli triggade att
tänka innovativt och få möjlighet att testa nya idéer på varandra och på branschen, säger Helena Svensson, utbildningskoordinator på K2. Förhoppningen är att de projektarbeten som ska genomföras i förlängningen kan ge avtryck i hela branschen.

Läs mer
Program och slutgiltiga datum för höstens PUCK

Programmet för den nya och omarbetade versionen av PUCK – Professionell uppdatering för ekonomer/controller i kommuner och landsting är nu slutgiltigt fastställt.


Här följer datumen för de fem kurstillfällena:


9-10 november 2016
Projektstart och omvärldsanalys

7-8 december 2016
Ekonomens och dess roller

1-2 februari  2017
Ekonomens och dess roller

16-17 mars 2017 
Ekonomen i ledningsarbetet

20-21 april 2017
Ekonomen i ledningsarbetet

Utbildningen avslutas med en högtidlig diplomering av deltagarna.Läs mer
___________________________________
___________________________________

Kurser hösten 2016

Lära genom jämförelser

Medverkande: Ulf Ramberg och Mikael Hellström

Tid och plats meddelas senare

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Medverkande: Caroline Hellström, Mikael Hellström och Ulf Ramberg

Tid och plats meddelas senare

Ny ekonom i kommuner och landsting

Medverkande: Ulf Ramberg och Torbjörn Tagesson

Tid och plats meddelas senare


Seminarier hösten 2016

Utvärdering av vårdval
Medverkande: Anders Anell

Tid och plats meddelas senare

Erfarenheter av uppghandling – att lära av varandra
Medverkande: Hans Knutsson och Anna Thomasson

Tid och plats meddelas senare

Redovisningens språk i kommunal redovisning
Medverkande:
Niklas Sandell och Peter Svensson

Tid och plats meddelas senare


 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se