Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att läsa det i din webbläsare!

 
December 2016
Kommunrevisonen – kritisk vän eller ett nödvändigt ont?


Anna Thomasson


Kommunernas politiskt tillsatta revisorer har i allmänhet hög integritet och är väldigt noga med sitt oberoende, men kommunfullmäktige skulle i många fall kunna vara bättre på att utnyttja revisorerna för att utveckla och förbättra verksamheten.

Det är några av slutsatserna i en ny KEFU-rapport av Anna Thomasson där hon studerar vilken roll den kommunala revisonen har idag och hur revisorrollen kan komma att se ut i framtiden.

Empiriskt bygger studien på intervjuer runt om i de skånska kommunerna med revisorer, såväl folkvalda som sakkunniga. Här har Anna Thomasson eftersträvat en bra spridning mellan stora och små kommuner och mellan de folkvalda revisorernas partitillhörighet, ålder och kön.

Läs mer

Årets uppsatstävling avgjord


Sofia Frögelius fick ensam representera vinnarduon vid prisöverlämnadet i samband med ett KEFU-seminarium. Här tillsammans med Mikael Hellström och Ulf Ramberg från KEFU.

För 31e gången delar styrelsen för KEFU ut ett pris för uppsatser inom kommunal ekonomi. För läsåret 2015/2016 går priset till uppsatsen Sending a signal – the Effect of Raising Non-attendance Fees in Swedish Health Care, författad av Sofia Frögelius och Sara Lundin, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Ur juryns motivering:

”Författarna tar på ett koncist och övertygande sätt tag i ett högaktuellt frågeområde som förorsaker stora kostnader och effektivitetsförluster inom den svenska hälso- och sjukvården: Patienter som utan legitima skäl inte dyker upp på den bokade besökstiden i vården.

Läs mer

Högst personligt:
Dags att höja lönerna för välfärdens bristyrken!

Andreas Bergh
Andreas Bergh är docent i nationalekonomi och välfärdsforskare, verksam vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning

Kommunernas problem med att tillgodose de ökande kraven på den skattefinansierade välfärden har länge varit föremål för både debatt och forskning.

Diskussionen har onekligen ändrat karaktär över tiden. På 1990-talet var det oftast underskott, finansiella svårigheter och behovet av att rationalisera offentlig sektor som stod i fokus. På senare tid har ett av de mest påtagliga och konkreta problemen varit av helt annan karaktär: Personalbrist och rekryteringssvårigheter.

Det är inga problem att i nyhetsflödet hitta rapporter om landsting som på grund av personalbrist minskar antalet vårdplatser, eller som får höga kostnader för inhyrd personal. Nyligen rapporterade SVT Agenda att var tionde vårdplats på Sveriges 23 största sjukhus står tom. Bristen på sjuksköterskor pekades ut som en viktig förklaring.


Läs mer

Den sammanställda redovisningens kvalitet måste förbättras


Niklas Sandell och Jörgen Carlsson, två av rapportens författare.

I en ny KEFU-rapport görs en kartläggning av svenska kommuners årsredovisningar med speciellt fokus på den sammanställda redovisningen. Av rapporten framgår att den sammanställda redovisningen generellt skulle kunna bli betydligt bättre än den är idag.

Rapporten är en uppföljning av en tidigare KEFU-studie av sammanställd redovisning i skånska kommuner. I den nya studien har författarna Jörgen Carlsson, Shirley Chen Ye Ekström, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell gått igenom årsredovisningar i 285 kommuner (fem kommuners årsredovisningar var inte tillgängliga) för år 2014.

– Det finns stora värden som redovisas utanför kommunernas förvaltningsorganisation, framförallt i olika bolag, och då blir den sammanställda redovisningen, motsvarigheten till koncernredovisning, viktig för att ge en helhetsbild av kommunens verksamhet och ekonomi säger Niklas Sandell.

Läs mer

Andra delen av det nationella kommunforskningsprogrammet avslutat


Ulf Ramberg, KEFUs forskningsledare

Det nationella kommunforskningsprogrammet NATKOM initierades 2009, mitt under ”finanskrisen” när en grupp forskare och representanter från olika kommuner möttes för att diskutera behovet av att studera hur kommunsektorn kunde hantera denna kris.

Det var det övergripande temat för det ursprungliga programmet som pågick från 2010-2013. Här medverkade 47 kommuner tillsammans med landets fem forskningsinstitutioner inom kommunal ekonomi och politik

Den andra programperioden, Natkom 2 behandlade resursanpassning och verksamhetsutveckling och denna gång medverkade 26 kommuner. Natkom 2 påbörjades 2014, och avslutades med en konferens i Stockholm i månadsskiftet november december 2016.Läs mer
Sverige föregångare för New Public Management – ny bok


Hans Knutsson är en av den nyutkomna bokens redaktörer. Han är också författare/medförfattare till tre kapitel i boken.

I en nyutkommen bok på det prestigefyllda förlaget Routledge presenterar 23 forskare, varav 12 från Lund, 25 års erfarenhet av New Public Management (NPM) i Skandinavien.
 
– Boken innehåller både en sammanfattning och fördjupning av kunskapen om NPM och dessutom inblickar i många olika sektorer, något som är ganska unikt, säger Hans Knutsson, en av bokens två redaktörer. Och även om tyngdpunkten ligger på svenska erfarenheter finns det även med bidrag från Danmark, Norge och Finland.

Den andre medredaktören är Irvine Lapsley, en av världens ledande forskare inom offentlig sektor, som sedan flera år verkat som gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund.Läs mer
I hetluften direkt efter studierna


Sara Lundin jobbar i dag på RKA i Stockholm

Sara Lundin fick KEFUs uppsatspris 2014 för en uppsats om ekonomiska incitament i primärvården och dess konsekvenser där hon jämförde situationen i Sverige och i Nederländerna. Sedan augusti i år, direkt efter sin ekonomexamen, arbetar hon på RKA – Rådet för främjande av kommunala analyser – i Stockholm.

– Här jobbar jag huvudsakligen med användarstöd och utveckling av databasen Kolada, där man kan jämföra och analysera nyckeltal för kommunernas och landstingens verksamheter. Vi är en liten organisation där vi jobbar ganska tätt och jag trivs jättebra här, säger Sara Lundin.

Sara kommer ursprungligen från Örebro och att hon sökte sig till Lund berodde till stor del på det rika studentlivet i staden. Här trivdes hon bra under sina studieår och tog både sin kandidat– och masterexamen vid Ekonomihögskolan i Lund.

Läs mer


god jul

Jul


Seminarier våren 2017

Kommunrevisionen - en kritisk vän

Medverkande: Anna Thomasson
Tid och plats meddelas senare

Nyheter inom redovisningsområdet

Medverkande: Niklas Sandell mfl
Tid och plats meddelas senare

Att utveckla och styra svensk primärvård i dialog med utgångspunkt i goda exempel

Medverkande: Anna H Glenngård
Tid och plats meddelas senare

Kommunal samverkan under press

Medverkande: Ylva Stubbergaard och Dahlia Mukhtar Lundgren
Tid och plats meddelas senare

KEFU-dagen
Tid och plats meddelas senareKurser våren 2017

Att tänka på vid upphandlingsförfarande
Tid och plats meddelas senare

Ekonomi för verksamhetsansvariga
Tid och plats meddelas senare

Innovation och omvärldsspaning
Tid och plats meddelas senare 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se